گروه آموزشی جامعه شناسی

اردشیر(علی) انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی // سمت:رئیس دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اردشیر(علی) انتظاری

ابراهیم اخلاصی

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی // سمت: معاون پژوهشکده تحول در علوم انسانی و مدیر گروه پژوهشی پایش، نظارت و ارزشیابی برنامه های تحول علوم انسانی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابراهیم اخلاصی

تلفن: داخلی ۲۷۵

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

ابراهیم اخلاصی

وحید شالچی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیوحید شالچی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۱۰

آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

وحید شالچی

محمد امیرپناهی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد امیرپناهی

تلفن: داخلی ۲۸۲

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

محمد امیرپناهی

مهدی امیدی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: داخلی ۲۰۳

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

مهدی امیدی

سعیده امینی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسعیده امینی

تلفن: داخلی ۲۲۱

آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

سعیده امینی

اسماعیل عالی زاد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاسماعیل عالی زاد

تلفن: داخلی ۲۶۴

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

اسماعیل عالی زاد

ابوالقاسم فاتحی

مدرک تحصیلی: دکتری //سمت: رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابوالقاسم فاتحی

تلفن: داخلی ۲۰۷

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

ابوالقاسم فاتحی

فاطمه محمدی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیفاطمه محمدی

تلفن: داخلی

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

فاطمه محمدی

مهدی اصلان زاده

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی اصلان زاده

تلفن: داخلی ۲۰۴

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

مهدی اصلان زاده

سمیه شالچی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

سمیه شالچی

صابر جعفری کافی آباد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصابر جعفری کافی آباد

تلفن: داخلی ۲۶۳

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

صابر جعفری کافی آباد

صدیقه پیری

مدرک تحصیلی: // سمت: سرپرست گروه آموزشی جامعه شناسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصدیقه پیری

تلفن: داخلی ۳۰۴

آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

صدیقه پیری

محمد ملاعباسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد ملاعباسی

تلفن: داخلی

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

محمد ملاعباسی

احمد غیاثوند

مدرک تحصیلی: // سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد غیاثوند

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۷

آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

احمد غیاثوند

علیرضا حدادی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: داخلی ۲۴۸

آخرین بروزرسانی: ۲۲ آبان ۱۴۰۲

علیرضا حدادی

صدیقه رمضانی تمیجانی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

صدیقه رمضانی تمیجانی

فاطمه درخشان

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

فاطمه درخشان