گروه آموزشی جامعه شناسی

اردشیر(علی) انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی // سمت:رئیس دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری

ابراهیم اخلاصی

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی // سمت: معاون پژوهشکده تحول در علوم انسانی و مدیر گروه پژوهشی پایش، نظارت و ارزشیابی برنامه های تحول علوم انسانی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابراهیم اخلاصی

تلفن: داخلی ۲۷۵

ابراهیم اخلاصی

وحید شالچی

مدرک تحصیلی: دکتری // سمت: مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیوحید شالچی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۱۰

وحید شالچی

محمد امیرپناهی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد امیرپناهی

تلفن: داخلی ۲۸۲

محمد امیرپناهی

مهدی امیدی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: داخلی ۲۰۳

مهدی امیدی

سعیده امینی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسعیده امینی

تلفن: داخلی ۲۲۱

سعیده امینی

اسماعیل عالی زاد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاسماعیل عالی زاد

تلفن: داخلی ۲۶۴

اسماعیل عالی زاد

ابوالقاسم فاتحی

مدرک تحصیلی: دکتری //سمت: رئیس پژوهشکده تحول در علوم انسانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابوالقاسم فاتحی

تلفن: داخلی ۲۰۷

ابوالقاسم فاتحی

فاطمه محمدی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیفاطمه محمدی

تلفن: داخلی

فاطمه محمدی

مهدی اصلان زاده

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی اصلان زاده

تلفن: داخلی ۲۰۴

مهدی اصلان زاده

سمیه شالچی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

سمیه شالچی

صابر جعفری کافی آباد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصابر جعفری کافی آباد

تلفن: داخلی ۲۶۳

صابر جعفری کافی آباد

صدیقه پیری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصدیقه پیری

تلفن: داخلی ۳۰۴

صدیقه پیری

محمد ملاعباسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد ملاعباسی

تلفن: داخلی

محمد ملاعباسی

احمد غیاثوند

مدرک تحصیلی: // سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ مدیر گروه پژوهشی مطالعات رصد و سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد غیاثوند

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۷

احمد غیاثوند

علیرضا حدادی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: داخلی ۲۴۸

علیرضا حدادی

صدیقه رمضانی تمیجانی

رتبه علمی: استادیار

صدیقه رمضانی تمیجانی

فاطمه درخشان

رتبه علمی: استادیار

فاطمه درخشان