پیشکسوتان علمی دانشکده علوم اجتماعی

طلعت اله یاری

رتبه علمی: دانشیار گروه مددکاری اجتماعی

طلعت اله یاری

محمدحسین بازرگانی

رتبه علمی: استادیار گروه مددکاری اجتماعی

محمدحسین بازرگانی

عذرا جاراللهی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی

عذرا جاراللهی

محمد زاهدی اصل

رتبه علمی: استاد گروه مددکاری اجتماعی

محمد زاهدی اصل

اکبر شریفیان

رتبه علمی: استادیار گروه مددکاری اجتماعی

اکبر شریفیان

مرتضی فرهادی

رتبه علمی: استاد گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

مرتضی فرهادی

طاهره قادری

رتبه علمی: گروه آموزشی جامعه شناسی

طاهره قادری

محمدحسین پناهی

رتبه علمی: استاد گروه آموزشی جامعه شناسی

محمدحسین پناهی

مصطفی پودراتچی

رتبه علمی: گروه برنامه ریزی اجتماعی

مصطفی پودراتچی

سوسن کباری

رتبه علمی: گروه آموزشی جامعه شناسی

سوسن کباری