پیشکسوتان علمی دانشکده علوم اجتماعی

محمدحسین پناهی

رتبه علمی: استاد گروه آموزشی جامعه شناسی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

محمدحسین پناهی

عذرا جاراللهی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

عذرا جاراللهی

طاهره قادری

رتبه علمی: گروه آموزشی جامعه شناسی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

طاهره قادری

سوسن کباری

رتبه علمی: گروه آموزشی جامعه شناسی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

سوسن کباری

مصطفی پودراتچی

رتبه علمی: گروه برنامه ریزی اجتماعی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مصطفی پودراتچی

محمد زاهدی اصل

رتبه علمی: استاد گروه مددکاری اجتماعی

آخرین بروزرسانی: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

محمد زاهدی اصل

طلعت اله یاری

رتبه علمی: دانشیار گروه مددکاری اجتماعی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

طلعت اله یاری

مرتضی فرهادی

رتبه علمی: استاد گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

آخرین بروزرسانی: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

مرتضی فرهادی

محمدحسین بازرگانی

رتبه علمی: استادیار گروه مددکاری اجتماعی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

محمدحسین بازرگانی

اکبر شریفیان

رتبه علمی: استادیار گروه مددکاری اجتماعی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اکبر شریفیان