پیشکسوتان علمی دانشکده علوم اجتماعی

محمدحسین پناهی

رتبه علمی: استاد گروه آموزشی جامعه شناسی

محمدحسین پناهی

عذرا جاراللهی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی

عذرا جاراللهی

طاهره قادری

رتبه علمی: گروه آموزشی جامعه شناسی

طاهره قادری

سوسن کباری

رتبه علمی: گروه آموزشی جامعه شناسی

سوسن کباری

مصطفی پودراتچی

رتبه علمی: گروه برنامه ریزی اجتماعی

مصطفی پودراتچی

محمد زاهدی اصل

رتبه علمی: استاد گروه مددکاری اجتماعی

محمد زاهدی اصل

طلعت اله یاری

رتبه علمی: دانشیار گروه مددکاری اجتماعی

طلعت اله یاری

مرتضی فرهادی

رتبه علمی: استاد گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

مرتضی فرهادی

محمدحسین بازرگانی

رتبه علمی: استادیار گروه مددکاری اجتماعی

محمدحسین بازرگانی

اکبر شریفیان

رتبه علمی: استادیار گروه مددکاری اجتماعی

اکبر شریفیان