معاونین دانشکده علوم اجتماعی

احمد غیاثوند

سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ مدیر گروه پژوهشی مطالعات رصد و سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد غیاثوند

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۷

احمد غیاثوند

محمد تقی کرمی قهی

سمت: معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد تقی کرمی قهی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۴۶۶۳

محمد تقی کرمی قهی