معاونین دانشکده علوم اجتماعی

علی خاکساری رفسنجانی

سمت: معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی - مدیرگروه پژوهشی مطالعات شهر و توسعه پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی خاکساری رفسنجانی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۴۶۶۳

علی خاکساری رفسنجانی

احمد غیاثوند

سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ مدیر گروه پژوهشی مطالعات رصد و سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد غیاثوند

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۷

احمد غیاثوند