عضو پژوهشی

بهروز روستاخیز

مدرک تحصیلی: دکتری مردم شناسی //سمت: عضو پژوهشکده سیاست‌گذاری اجتماعی _ سرپرست علمی مرکز نوآوری تخصصی علوم اجتماعی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبهروز روستاخیز

تلفن: داخلی ۲۴۸

بهروز روستاخیز