عضو پژوهشی

بهروز روستاخیز

سمت: عضو هیات علمی پژوهشکده سیاست‌ گذاری اجتماعی _ سرپرست علمی مرکز نوآوری تخصصی علوم اجتماعی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبهروز روستاخیز

تلفن: داخلی ۲۴۸

بهروز روستاخیز