عضو پژوهشی

بهروز روستاخیز

سمت: عضو پژوهشکده سیاست‌گذاری اجتماعی _ سرپرست علمی مرکز نوآوری تخصصی علوم اجتماعی

رتبه علمی: استادیار مردم شناسی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبهروز روستاخیز

تلفن: داخلی ۲۴۸

بهروز روستاخیز