کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

افسانه اخگری

سمت: کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مطالعات زنان- مطالعات فرهنگی - مددکاری اجتماعی- مدیریت خدمات اجتماعی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۶۱۴

افسانه اخگری

زینب امینی

تلفن: داخلی ۲۱۲

زینب امینی

فاطمه اکبرپور

تلفن: داخلی ۲۸۹

فاطمه اکبرپور

رویا بشردوست

سمت: مسئول امور دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۹۲

رویا بشردوست

ایمان حاجی زاده

تلفن: داخلی ۲۹۶

ایمان حاجی زاده

سیروس حسین نیا

تلفن: داخلی ۲۱۹

سیروس حسین نیا

رقیه خدایی

سمت: رئیس گروه امور پژوهش

تلفن: داخلی ۲۲۸

رقیه خدایی

مهدی دل آرا

سمت: مسئول برگزاری امتحانات و کارشناس رشته های مقطع کارشناسی‌ارشد: جامعه شناسی، جمعیت شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۶۱۴

مهدی دل آرا

عباس رجب زاده

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری: جامعه شناسی- مددکاری اجتماعی-شهرسازی-رفاه اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد: مردم شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۶۰۰۵۸

عباس رجب زاده

رضا روشن قیاسی

سمت: مسئول مالی دانشکده علوم اجتماعی و کارشناس اداره رسیدگی به اسناد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن: داخلی ۲۲۷

رضا روشن قیاسی

زهرا زمانی

سمت: کارشناس مسئول فهرست نویسی و طبقه بندی کتاب های فارسی

تلفن: داخلی ۲۳۹

زهرا زمانی

مرتضی سالمی

تلفن: داخلی ۲۱۶

مرتضی سالمی

سید محمد سجادی

سمت: مسئول امور کلاس ها و مسئول اتاق اساتید مدعو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۶۰۰۵۹

سید محمد سجادی

فاطمه سرکانی

تلفن: داخلی ۳۰۳

فاطمه سرکانی

مهشید صفائی

تلفن: داخلی ۲۱۴

مهشید صفائی

سمانه غلامی

سمت: کارشناس امانات، اطلاع رسانی و منابع دیجیتالی

تلفن: داخلی ۲۸۶

سمانه غلامی

مژگان قویدل

سمت: مسئول فناوری اطلاعات

تلفن: داخلی ۲۴۲

مژگان قویدل

قاسم محمدی

سمت: کارشناس پرونده

تلفن: داخلی: ۲۶۶

قاسم محمدی

علی مرادی

سمت: رئیس امور عمومی

تلفن: ۰۲۱۲۶۴۰۲۶۲۸

علی مرادی

ونوس معینی

تلفن: داخلی ۲۹۳

ونوس معینی