کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

قاسم محمدی

تلفن: داخلی: ۲۶۶

قاسم محمدی

فاطمه گرشاسبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی

تلفن: داخلی: ۲۶۶

فاطمه گرشاسبی

سجاد کرمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

تلفن: داخلی: ۳۰۰

سجاد کرمی

معصومه یعقوبی راد

مدرک تحصیلی: کارشناسی پژوهشگری

تلفن: داخلی: ۲۸۶

معصومه یعقوبی راد

عباس رجب زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۶۰۰۵۸

عباس رجب زاده

حاجیه پاکروان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۵۹۰۰۰

حاجیه پاکروان

زهرا زمانی

تلفن: داخلی ۲۳۹

زهرا زمانی

سمانه غلامی

تلفن: داخلی ۲۸۶

سمانه غلامی

سیروس حسین نیا

تلفن: داخلی ۲۱۹

سیروس حسین نیا

علی مرادی

تلفن: ۰۲۱۲۶۴۰۲۶۲۸

علی مرادی

مهناز پیروزیان

تلفن: داخلی ۲۳۳

مهناز پیروزیان

رقیه خدایی

تلفن: داخلی ۲۲۸

رقیه خدایی

نرگس واقف

تلفن: داخلی ۲۰۶

نرگس واقف

زینب امینی

تلفن: داخلی ۲۱۲

زینب امینی

رویا بشردوست

تلفن: داخلی ۲۹۲

رویا بشردوست

فاطمه اکبرپور

تلفن: داخلی ۲۸۹

فاطمه اکبرپور

مهشید صفائی

تلفن: داخلی ۲۱۴

مهشید صفائی

مرتضی سالمی

تلفن: داخلی ۲۱۶

مرتضی سالمی

فاطمه سرکانی

تلفن: داخلی ۳۰۳

فاطمه سرکانی

ونوس معینی

تلفن: داخلی ۲۹۳

ونوس معینی