کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

قاسم محمدی

تلفن: داخلی: ۲۶۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آبان ۱۴۰۱

قاسم محمدی

فاطمه گرشاسبی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی

تلفن: داخلی: ۲۶۶

آخرین بروزرسانی: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

فاطمه گرشاسبی

سجاد کرمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

تلفن: داخلی: ۳۰۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آبان ۱۴۰۱

سجاد کرمی

معصومه یعقوبی راد

مدرک تحصیلی: کارشناسی پژوهشگری

تلفن: داخلی: ۲۸۶

آخرین بروزرسانی: ۲۵ تیر ۱۴۰۱

معصومه یعقوبی راد

عباس رجب زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۶۰۰۵۸

آخرین بروزرسانی: ۲۵ تیر ۱۴۰۱

عباس رجب زاده

حاجیه پاکروان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۵۹۰۰۰

آخرین بروزرسانی: ۲۵ مهر ۱۴۰۱

حاجیه پاکروان

زهرا زمانی

تلفن: داخلی ۲۳۹

آخرین بروزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

زهرا زمانی

سمانه غلامی

تلفن: داخلی ۲۸۶

آخرین بروزرسانی: ۲۲ آبان ۱۴۰۱

سمانه غلامی

سیروس حسین نیا

تلفن: داخلی ۲۱۹

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

سیروس حسین نیا

علی مرادی

تلفن: ۰۲۱۲۶۴۰۲۶۲۸

آخرین بروزرسانی: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

علی مرادی

مهناز پیروزیان

تلفن: داخلی ۲۳۳

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

مهناز پیروزیان

رقیه خدایی

تلفن: داخلی ۲۲۸

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

رقیه خدایی

نرگس واقف

تلفن: داخلی ۲۰۶

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

نرگس واقف

زینب امینی

تلفن: داخلی ۲۱۲

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

زینب امینی

رویا بشردوست

تلفن: داخلی ۲۹۲

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

رویا بشردوست

فاطمه اکبرپور

تلفن: داخلی ۲۸۹

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

فاطمه اکبرپور

مهشید صفائی

تلفن: داخلی ۲۱۴

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

مهشید صفائی

مرتضی سالمی

تلفن: داخلی ۲۱۶

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

مرتضی سالمی

فاطمه سرکانی

تلفن: داخلی ۳۰۳

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

فاطمه سرکانی

ونوس معینی

تلفن: داخلی ۲۹۳

آخرین بروزرسانی: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

ونوس معینی