گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

منصور فتحی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمنصور فتحی

تلفن: داخلی ۲۴۶

منصور فتحی

حمیده عادلیان راسی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمیده عادلیان راسی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۰۷۶

حمیده عادلیان راسی

ستار پروین

مدرک تحصیلی: // سمت:مدیر گروه پژوهشی مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیستار پروین

تلفن: داخلی ۲۴۶

ستار پروین

الهام محمدی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیالهام محمدی

تلفن: داخلی ۳۰۴

الهام محمدی

حسین یحیی زاده پیرسرائی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسین یحیی زاده پیرسرائی

تلفن: داخلی ۲۸۴

حسین یحیی زاده پیرسرائی