گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

منصور فتحی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمنصور فتحی

تلفن: داخلی ۲۴۶

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

منصور فتحی

حمیده عادلیان راسی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمیده عادلیان راسی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۰۷۶

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

حمیده عادلیان راسی

ستار پروین

رتبه علمی: دانشیار // سمت:مدیر گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیستار پروین

تلفن: داخلی ۲۴۶

آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

ستار پروین

الهام محمدی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیالهام محمدی

تلفن: داخلی ۳۰۴

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

الهام محمدی

حسین یحیی زاده پیرسرائی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسین یحیی زاده پیرسرائی

تلفن: داخلی ۲۸۴

آخرین بروزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

حسین یحیی زاده پیرسرائی

امیر مغنی باشی منصوریه

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

امیر مغنی باشی منصوریه