گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

حمیده عادلیان راسی

سمت: مدیر گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمیده عادلیان راسی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۰۷۶

حمیده عادلیان راسی

منصور فتحی

سمت: رئیس کتابخانه

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمنصور فتحی

تلفن: داخلی ۲۴۶

منصور فتحی

الهام محمدی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیالهام محمدی

تلفن: داخلی ۳۰۴

الهام محمدی

ستار پروین

سمت: مدیر گروه پژوهشی مطالعات رفاه و مسائل اجتماعی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیستار پروین

تلفن: داخلی ۲۴۶

ستار پروین

حسین یحیی زاده پیرسرائی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسین یحیی زاده پیرسرائی

تلفن: داخلی ۲۸۴

حسین یحیی زاده پیرسرائی