گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

علی اکبر تاج مزینانی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی اکبر تاج مزینانی

تلفن: داخلی ۲۸۳

علی اکبر تاج مزینانی

مسعود عالمی نیسی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمسعود عالمی نیسی

تلفن: داخلی ۲۹۴

مسعود عالمی نیسی

معصومه قاراخانی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمعصومه قاراخانی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۷

معصومه قاراخانی

جعفر هزارجریبی دستکی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیجعفر هزارجریبی دستکی

تلفن: داخلی ۲۱۸

جعفر هزارجریبی دستکی

سیدسعید وصالی

سمت: سرپرست گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدسعید وصالی

تلفن: داخلی ۲۷۹

سیدسعید وصالی