گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

معصومه قاراخانی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمعصومه قاراخانی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۷

آخرین بروزرسانی: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

معصومه قاراخانی

علی اکبر تاج مزینانی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی اکبر تاج مزینانی

تلفن: داخلی ۲۸۳

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

علی اکبر تاج مزینانی

مسعود عالمی نیسی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمسعود عالمی نیسی

تلفن: داخلی ۲۹۴

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

مسعود عالمی نیسی

سیدسعید وصالی

مدرک تحصیلی: // سمت: مدیر گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدسعید وصالی

تلفن: داخلی ۲۷۹

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

سیدسعید وصالی

جعفر هزارجریبی دستکی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیجعفر هزارجریبی دستکی

تلفن: داخلی ۲۱۸

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آبان ۱۴۰۲

جعفر هزارجریبی دستکی

عزت اله میرزایی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعزت اله میرزایی

آخرین بروزرسانی: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

عزت اله میرزایی