مدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی

محمود جمعه پور

سمت: مدیر گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمود جمعه پور

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۶

محمود جمعه پور

علی جنادله

سمت: مدیر گروه مطالعات زنان

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی توسعه

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی جنادله

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۶۶۶۰۰

علی جنادله

محمدسعید ذکائی

سمت: مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدسعید ذکائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۷

محمدسعید ذکائی

وحید شالچی

سمت: مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیوحید شالچی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۱۰

وحید شالچی

حمیده عادلیان راسی

سمت: مدیر گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمیده عادلیان راسی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۰۷۶

حمیده عادلیان راسی

معصومه قاراخانی

سمت: مدیر گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمعصومه قاراخانی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۷

معصومه قاراخانی

محمود مشفق

سمت: مدیر گروه جمعیت شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای جمعیت شناسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمود مشفق

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۴۶۶۷

محمود مشفق