گروه آموزشی جمعیت شناسی

مرجان رشوند سرخکوله

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمرجان رشوند سرخکوله

تلفن: داخلی

مرجان رشوند سرخکوله

محمود مشفق

مدرک تحصیلی: دکترای جمعیت شناسی // سمت: مدیر گروه جمعیت شناسی - رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی - نماینده دانشکده علوم اجتماعی در شورای هماهنگی و حمایت از کرسی های نظریه پردازی و نقد آثار علمی دانشگاه - عضو کارگروه تخصصی آموزش دانشگاه

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمود مشفق

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۴۶۶۷

محمود مشفق

شیرین احمدنیا

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیشیرین احمدنیا

تلفن: داخلی ۲۷۸

شیرین احمدنیا

احمد دراهکی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد دراهکی

تلفن: داخلی ۲۴۸

احمد دراهکی

اردشیر(علی) انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی // سمت:رئیس دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری

مسعود عالمی نیسی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمسعود عالمی نیسی

تلفن: داخلی ۲۹۴

مسعود عالمی نیسی

احمد غیاثوند

مدرک تحصیلی: // سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ مدیر گروه پژوهشی مطالعات رصد و سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد غیاثوند

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۷

احمد غیاثوند