گروه آموزشی جمعیت شناسی

شیرین احمدنیا

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیشیرین احمدنیا

تلفن: داخلی ۲۷۸

شیرین احمدنیا

اردشیر(علی) انتظاری

سمت: رئیس دانشکده علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری

احمد دراهکی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد دراهکی

تلفن: داخلی ۲۴۸

احمد دراهکی

مرجان رشوند سرخکوله

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمرجان رشوند سرخکوله

تلفن: داخلی

مرجان رشوند سرخکوله

مسعود عالمی نیسی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی تعاون و رفاه اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمسعود عالمی نیسی

تلفن: داخلی ۲۹۴

مسعود عالمی نیسی

احمد غیاثوند

سمت: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ مدیر گروه پژوهشی مطالعات رصد و سیاست گذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحمد غیاثوند

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۰۱۸۹۷

احمد غیاثوند

محمود مشفق

سمت: مدیر گروه جمعیت شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای جمعیت شناسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمود مشفق

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۴۶۶۷

محمود مشفق