آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
درخواست برگزاری نشست علمی (دانشگاهی و ملی)فرم های پژوهشی
کرسی - فرم نظرسنجی نشستهای تخصصی کرسی های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره - پیوست ۷فرم های پژوهشی
کرسی - فرم امتیازدهی - پیوست ۶فرم های پژوهشی
کرسی - فرم اسامی داوران و ناقدان حاضر - پیوست ۵فرم های پژوهشی
کرسی - صورتجلسه -پیوست ۵فرم های پژوهشی
کرسی - رزومه - پیوست ۴فرم های پژوهشی
کرسی نوآوری - پیوست ۴فرم های پژوهشی
کرسی نقد - پیوست ۴فرم های پژوهشی
کرسی مناظره -پیوست ۴فرم های پژوهشی
کرسی ترویجی - گزارش پایانی برگزاری - پیوست ۳فرم های پژوهشی
کرسی ترویجی - انتخاب ناقدان - پیوست ۲فرم های پژوهشی
کرسی ترویجی - درخواست برگزاری - پیوست ۱فرم های پژوهشی
نشست های علمی - فرم اطلاعات پایانیفرم های پژوهشی
نشست های علمی - فرم درخواست برگزاری نشست علمی (دانشگاهی و ملی)فرم های پژوهشی
نشست های علمی - قرارداد مقطوع برگزاریفرم های پژوهشی
نشست های کمک به حل مشکلات کشور - فرم درخواست برگزاریفرم های پژوهشی
نشست های کمک به حل مشکلات کشور - توصیه‌های سیاستیفرم های پژوهشی
نشست های کمک به حل مشکلات کشور - قرارداد برگزاریفرم های پژوهشی
واحدهای پژوهشی - پرسشنامۀ درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی برای تأسیس و هر گونه تغییر در: پژوهشکده / مرکز تحقیقات / آزمایشگاهفرم های پژوهشی
واحدهای پژوهشی - پرسشنامه درخواست تاسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی برای تأسیس و هر گونه تغییر در گروه پژوهشی مستقلفرم های پژوهشی