مرکز نوآوری اجتماعی

 دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان قطب علوم انسانی و اجتماعی ایران متوجه امر مهم راه اندازی و ایجاد مرکز نوآوری تخصصی زیر نظر مدیریت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه گشته و در راستای پیشرفت روزافزون علم و فناوری، خود راملزم به پایه گذاری مرکز نوآوری تخصصی با محوریت ترویج کارآفرینی، تشویق به کار گروهی و ارائه راه حل برای مسائل جامعه و صنعت توسط دانشجویان و دانش آموختگان ساخته است.

 

* آیین نامه مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی پاییز 1399

* فرم الف - استقرار در مرکز نوآوری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

* کاربرگ شماره یک - استقرار در مرکز نوآوری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

* شیوه نامه ایجاد و اداره مراکز نوآوری درون دانشکده‌ای - ویرایش آذر ۱۴۰۱: شیوه نامه ایجاد و اداره مراکز نوآوری درون دانشکده‌ای  به منظور ایجاد وحدت رویه و هم افزایی فعالیت های مراکز نوآوری درون دانشکده ای و ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و تصمیم گیری های زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه تدوین و تصویب شده است.


لینک دانلود فایل