مرکز نوآوری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان قطب علوم انسانی و اجتماعی ایران متوجه امر مهم راه اندازی و ایجاد مرکز نوآوری تخصصی زیر نظر مدیریت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه گشته و در راستای پیشرفت روزافزون علم و فناوری، خود راملزم به پایه گذاری مرکز نوآوری تخصصی با محوریت ترویج کارآفرینی، تشویق به کار گروهی و ارائه راه حل برای مسائل جامعه و صنعت توسط دانشجویان و دانش آموختگان ساخته است.


لینک دانلود فایل