گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

آرمین امیر

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآرمین امیر

تلفن: داخلی ۲۰۵

آرمین امیر

اردشیر(علی) انتظاری

سمت: رئیس دانشکده علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری

محمدسعید ذکائی

سمت: مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدسعید ذکائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۷

محمدسعید ذکائی

وحید شالچی

سمت: مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیوحید شالچی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۱۰

وحید شالچی

ابوتراب طالبی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابوتراب طالبی

تلفن: داخلی ۲۲۳

ابوتراب طالبی

حسین میرزائی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسین میرزائی

تلفن: داخلی ۲۲۱

حسین میرزائی

نهال نفیسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکینهال نفیسی

تلفن: داخلی ۲۵۸

نهال نفیسی