گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

محمدسعید ذکائی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی // سمت: مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدسعید ذکائی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۷

محمدسعید ذکائی

ابوتراب طالبی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیابوتراب طالبی

تلفن: داخلی ۲۲۳

ابوتراب طالبی

حسین میرزائی

مدرک تحصیلی: دکتری مردم شناسی // سمت: مدیر امور فرهنگی دانشگاه

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسین میرزائی

تلفن: داخلی ۲۲۱

حسین میرزائی

نهال نفیسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکینهال نفیسی

تلفن: داخلی ۲۵۸

نهال نفیسی

وحید شالچی

مدرک تحصیلی: دکتری // سمت: مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیوحید شالچی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۱۰

وحید شالچی

اردشیر(علی) انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی // سمت:رئیس دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری

میثم مهدیار

رتبه علمی: استادیار

تلفن: داخلی ۲۴۸

میثم مهدیار