گروه آموزشی مطالعات زنان

سعیده امینی

سمت: مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان، کودکان و نوجوانان پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسعیده امینی

تلفن: داخلی ۲۲۱

سعیده امینی

علی جنادله

سمت: مدیر گروه مطالعات زنان

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی توسعه

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی جنادله

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۶۶۶۰۰

علی جنادله

حمیده دباغی‌ورنوسفادرانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمیده دباغی‌ورنوسفادرانی

تلفن: داخلی ۲۰۲

حمیده دباغی‌ورنوسفادرانی

آناهیتا سیفی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآناهیتا سیفی

تلفن: داخلی ۲۶۸

آناهیتا سیفی

سمیه شالچی

رتبه علمی: استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات زنان

سمیه شالچی

مهدیه محمدتقی زاده

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدیه محمدتقی زاده

تلفن: داخلی ۲۶۱

مهدیه محمدتقی زاده

محمد تقی کرمی قهی

سمت: معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد تقی کرمی قهی

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۴۶۶۳

محمد تقی کرمی قهی