اعضای هیات علمی گروه مطالعات زنان

نام و نام خانوادگی: علی جنادله


مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: ajanadleh@atu.ac.ir

شماره تماس: 22266600 

مدیر گروه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حمیده دباغی


مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: h.dabaghi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 202 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: آناهیتا سیفی


مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: a.seifi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 268 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدتقی کرمی قهی


مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: mt.karami@yahoo.com

شماره تماس: 22223008 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدیه محمدتقی زاده


مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: m.mtaghizade@yahoo.com

شماره تماس: داخلی 261 

 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی