رئیس دانشکده علوم اجتماعی

اردشیر(علی) انتظاری

سمت: رئیس دانشکده علوم اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری