رئیس دانشکده علوم اجتماعی

اردشیر(علی) انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی // سمت:رئیس دانشکده علوم اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی _ عضو پیوسته گروه جمعیت شناسی _ عضو پیوسته گروه مطالعات فرهنگی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاردشیر(علی) انتظاری

تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۰۰۶

اردشیر(علی) انتظاری