اعضای هیأت علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی

نام و نام خانوادگی: محمود جمعه پور


مرتبه علمی: استاد

ایمیل: mahjom1644@gmail.com

شماره تماس: 22901896 

مدیر گروه

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی خاکساری رفسنجانی


مرتبه علمی: استاد

ایمیل: khaksari@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 269 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد شیخی


مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: M.shaikhi3000@gmail.com

شماره تماس: داخلی 215 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: میترا عظیمی


مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: mtrazimi@gmail.com

شماره تماس: 22901897 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا لطیفی


مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: latifi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 280 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مائده هدایتی فرد


مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: md.hedayati@gmail.com

شماره تماس: --- 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


( اساتید بازنشسته گروه برنامه ریزی اجتماعی )

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی پودراتچی


مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: --- 

 

دریافت رزومه علمی و پژوهشی