اخبار مرتبط

برگزاری نشست تخصصی «کرونا در ایران؛ داده‌ها و شاخص‌های جمعیتی»

برگزاری نشست تخصصی «کرونا در ایران؛ داده‌ها و شاخص‌های جمعیتی»

با اپیدمی کرونا در جهان و به ویژه در ایران داده‌ها و شاخص‌های جمعیتی جدیدی نیز منتشر شده‌اند که نشان از دگردیسی جدید در وضعیت قبلی دارد. در این تغییر پیامدهای مثبت و منفی البته مشاهده می‌شود.

ادامه مطلب