* اطلاعیه برگزاری ادامه امتحانات مطابق تقویم دانشگاه

۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۲۳:۵۶ کد : ۲۰۴۶۱ اطلاعیه های آموزشی
تعداد بازدید:۳۰

 

معاونت آموزشی دانشگاه اعلام نموده است که  برگزاری امتحانـات نیمسال اول سال تحصـیلی  1402-1401در کلیه مقـاطع تحصیلی در روزهای سه شنبه مورخ 27/10/1401 ،چهارشنبه مورخ 28/10/1401 و شنبه مورخ 01/11/1401 مطابق تقویم دانشـگاهی و برنامه ریزی قبلی به قوت خود باقی اسـت و درساعـات و روزهـای تعییـن شـده برگزار میگردد؛ در خصوص برگزاری امتحانات لغوشده هفته جاری،ضروری است موارد ذیل رعایت می گردد:

 

 

1 .امتحانات لغوشده روزشـنبه مورخ 24/10/1401 در روز دوشنبه مورخ 03/11/1401 در همان ساعات تعیین شده برگزار می گردد.

 

2 .امتحانات لغو شده روز یکشـنبه مورخ 25/10/1401در روزسه شـنبه مورخ 04/11/1401 در همان ساعات تعیین شده برگزار می گردد.

 

3 .امتحانات لغوشـده روز دوشـنبه مورخ 26/10/1401 در روز چهارشـنبه مورخ 05/11/141 در همـان ساعات تعیین شده برگزار می گردد.

 

4 .پس از برگزاری امتحانات، به اساتیدتاکیدمی گردد که نسـبت به ثبت نمرات نهایی، تسریع به عمل آورند؛ در این خصوص ضـروری است پیگیری های لازم ازسوی مسئولین ادارات آموزش و مدیران محترم گروه ها انجام شود تا در فراینـدانتخاب واحـدنیمسال آتی که بلافاصـله بعداز امتحانات می باشد،خللی پیش نیاید.

 

5 .امتحانـات متمرکز دروس معـارف اسـلامی در روزشـنبه مـورخ 01/11/1401 مطـابق برنامه ریزی قبلی در دانشـکده های مدیریت وحسابداری، ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و اقتصاد برگزار می شود.

 

درخصوص ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 ،به استحضار میرساند، بر اسـاس تصـمیمات اتخـاذشـده زمان ثبت نام و انتخاب واحـددانشـجویان در کلیه مقاطع تحصـیلی مطابق تقویم دانشـگاهی مصوب، ازهشـتم تا دوازدهم بهمن ماه می باشـدو دو روز پنـجشـنبه وجمعه مورخ 13/11/1401 و 14/11/1401 نیز به آن افزوده می شود. شروع کلاسها نیز مطابق تقویم دانشگاهی از 16 بهمن ماه سال جاری اعلام می گردد.


نظر شما :