سلسله کارگاه های اخلاق در پژوهش

تاریخ شروع : ۳۰ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۱۲ آذر ۱۴۰۲