نشست آشنایی با مفاهیم اشتغال و راه اندازی کسب و کار

تاریخ : ۲۱ آبان ۱۴۰۲