بررسی نقش برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای با تاکید بر برنامه پنج ساله ششم توسعه در کاهش فقر

تاریخ : ۱۰ مهر ۱۴۰۲