• استعداد درخشان

    کلاس درس زبان تخصصی جناب آقای دکتر ابراهیم اخلاصی روز دو شنبه مورخ 98/08/06 ساعت 8 الی 09:40 و نیز   ساعت 14 الی 15:40 برگزار نخواهد شد ..


    کلاس درس ریاضیات پایه جناب آقای دکتر صادق پیوسته روز دو شنبه مورخ 98/08/06 ساعت 8 الی 10:30 و نیز  ساعت 10:30 الی 13 برگزار نخواهد شد ، همچنین کاربرد رایانه در علوم اجتماعی ساعت 14 الی 15:40 برگزار نخواهد شد..