نام و نام خانوادگی

نام واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

عکس

 

منصور فتحی (عضو هیئت علمی دانشگاه)

ریاست

246

 

 

 

سمانه غلامی

سجاد کرمی

امانت، اطلاع­رسانی و منابع دیجیتالی

286

 

021-22227616

 

 

زهرا زمانی

سازماندهی دانش

239

 

 

*** شماره تلفن دانشکده 4-22223002 ***