• ارتباط با دانشکده

 

 نشانی: تهران - تقاطع همت و شریعتی - خیابان داوود گل نبی (کتابی) - نبش خیابان ناصری - دانشکده علوم اجتماعی        دانشگاه علامه طباطبایی

02122227075  
02122223002  
02122223003  
02122223004  
1544915113 : کدپستی   
atu.social.sciences