• حوزه مدیریت دانشکده
نام و نام خانوادگی: علی اکبر تاج مزینانی

مدرک تحصیلی: دکترای سیاست گذاری اجتماعی

ایمیل: atmazinani@yahoo.com

شماره تماس: 021-22901899

ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: محمد سعید ذکائی‌‌

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223006

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: میترا عظیمی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223006

معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: اردشیر انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه جامعه شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حمیده عادلیان راسی

مدرک تحصیلی: دکترای مددکاری اجتماعی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مددکاری اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: مسعود عالمی نیسی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

سرپرست گروه تعاون ورفاه اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی‌ خاکساری‌ رفسنجانی‌

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی جنادله

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی توسعه

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مطالعات زنان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: حسین میرزایی

مدرک تحصیلی: فوق دکترای مردم شناسی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مطالعات فرهنگی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: محمود مشفق

مدرک تحصیلی: دکترای جمعیت شناسی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه جمعیت شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی