• حوزه مدیریت دانشکده
نام و نام خانوادگی: علی اکبر تاج مزینانی

مدرک تحصیلی: دکترای سیاست گذاری اجتماعی

ایمیل: atmazinani@yahoo.com

شماره تماس: 22223006 


ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدتقی کرمی قهی

مدرک تحصیلی: ..

ایمیل: karami@atu.ac.ir

شماره تماس: 22224663 

معاون پژوهشی دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: میترا عظیمی

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: mitra.azimi@atu.ac.ir 

شماره تماس: 22901897 

معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: اردشیر انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی سیاسی

ایمیل: entezari@atu.ac.ir 

شماره تماس: 22223010 

مدیر گروه جامعه شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حمیده عادلیان راسی

مدرک تحصیلی: دکترای مددکاری اجتماعی

ایمیل: hadelyan@yahoo.com 

شماره تماس: 22227076 

مدیر گروه مددکاری اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مسعود عالمی نیسی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

ایمیل: masood_alami@yahoo.com 

شماره تماس: 22901899 

سرپرست گروه تعاون ورفاه اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: ‌ محمود جمعه پور

مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای انسانی 

ایمیل: mahjom1644@gmail.com 

شماره تماس: 22901896 

مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی جنادله

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی توسعه

ایمیل: a.janadleh@gmail.com 

شماره تماس: 22266600 

مدیر گروه مطالعات زنان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدسعید ذکایی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی

ایمیل: saeed.zokaei@gmail.com 

شماره تماس: 22223007 

مدیر گروه مطالعات فرهنگی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمود مشفق

مدرک تحصیلی: دکترای جمعیت شناسی

ایمیل: m_moshfegh@yahoo.com 

شماره تماس: 22224667 

مدیر گروه جمعیت شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی