• چارت دروس

کارشناسی

چارت دروس مقطع کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی

چارت دروس مقطع کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی ورودی 1396 به بعد

چارت دروس مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی - گرایش پژوهشگری اجتماعی

چارت دروس مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی - گرایش برنامه ریزی اجتماعی

چارت دروس مقطع کارشناسی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون ورودی 96 به بعد

چارت دروس مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی - گرایش تعاون و رفاه اجتماعی

جدول دروس عمومی + معارف اسلامی


کارشناسی ارشد

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی

برنامه ترمیک رشته مددکاری

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی سال 99 به بعد

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی سال 99 به بعد

برنامه ترمیک رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی

برنامه ترمیک رشته مطالعات فرهنگی

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات اجتماعی

برنامه ترمیک رشته خدمات اجتماعی

چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات جوانان

برنامه ترمیک و چارت رشته مردم شناسی

 

دکتری

چارت دروس مقطع دکتری رشته جامعه شناسی - گرایش جامعه شناسی سیاسی

چارت دروس مقطع دکتری رشته جامعه شناسی - گرایش فرهنگی

چارت دروس مقطع دکتری رشته رفاه اجتماعی

چارت دروس مقطع دکتری رشته مددکاری اجتماعی