• جلسات دفاع

عنوان پایان نامه  کارشناسی ارشد : 

خرده فرهنگ زنان آرایشگر شهر تهران

استاد راهنما:

 دکتر محمد سعید ذکائی

استاد مشاور :

 دکتر محمد تقی کرمی

استاد داور :

 دکتر حسین میرزایی

پژوهشگر:

زهره اسروش

زمان: 1398/11/28  روز دوشنبه ساعت 10 الی 12

.................................................................................

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :

سنجش تاب آوری  شهری دربرابر تغییرات اقلیمی و راهکارهای افزایش سازگاری با آن

نمونه موردی:شهر تهران(منطقه 12)

استاد راهنما:

دکتر محمّود جمعه پور

استاد مشاور:

دکتر بهلول علیجانی

داور :

دکتر علی خاکساریرفسنجانی

دانشجو:

نسرین راستینی فرد

تاریخ دفاع:

1398/11/28       ساعت 17

 

..................................................................................

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :

بررسی روند گسترش شهر تهران در محور غربی تهران- کرج   و پیامدهای آن بر منطقه پیرامون

استاد راهنما:

دکتر محمود جمعه پور

استاد مشاور:

دکتر محمد شیخی

استاد داور:

دکتر میترا عظیمی

پژوهشگر:

محمدرضا جعفریان

زمان: سه شنبه 1398/11/29                 ساعت: 8 الی 10:30

مکان: کلاس 408

..................................................................