• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع دکتری خانم الهام محمدی

رشته تحصیلی: مددکاری اجتماعی

موضوع رساله: فهم سالمندی فعال و ساخت ابزار اندازه گیری آن

 

هیات داوران:

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر طلعت اللهیاری

استادان مشاور : جناب آقای دکتر علی درویش پور کاخکی  -  جناب آقای دکتر حسن سرایی

استادان داور : جناب آقای دکتر محمد زاهدی اصل  -  جناب آقای دکتر محمد میرزایی 

 

تاریخ و ساعت برگزاری جلسه دفاع: روزیکشنبه 19/10/1395 ساعت 13:30

محل برگزاری دفاع : سالن شهید ارشاد