• جلسات دفاع

فایل راهنما شماره ۹ معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص تسهیل فرایند دفاع از پایان نامه 

 

پروپوزال های تصویب شده در تاریخ 99/9/10 

1- بهروز اشرف سمنانی (دکتری جامعه شناسی فرهنگی)

2- عارفه آقاسیدمرتضی (برنامه ریزی رفاه)

 

پروپوزال های تصویب شده 99/9/2 و نشست فوق العاده مورخ 99/9/3 

1- مریم حکیمی پور (جمعیت شناسی)

2- فهیمه زادشیر (برنامه ریزی رفاه)

3- مهدیه محققیان (مطالعات زنان)

4- زهرا صنعتگران (جامعه شناسی)

5- منیره بهروزی (مددکاری اجتماعی)

6- فائقه ساوه (مطالعات زنان)

7- مریم اورنگ (مطالعات زنان)

8- سمیه قوره جیلی (جامعه شناسی)

9- نعمت اله میرزایی (مددکاری اجتماعی)