• آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

صدور کارت دانشجویی

تخلفات پژوهشی


کارشناسی

شیوه نامه ارائه دروس معارف

دستورالعمل کارورزی مددکاری اجتماعی


تحصیلات تکمیلی  (دکتری و کارشناسی ارشد)

فرم سنوات اولین بار

فرم تمدید بار دوم

فرم کمیسیون

فرم پیش طرح پایان نامه و رساله ( دکتری و ارشد ) 

شیوه نامه نظارت بر پایین نامه ها/رساله های دانشجویی

ارائه تائیدیه ایران داک به تحصیلات تکمیلی

تصویب طرح پایان نامه

شیوه نامه ارائه پایان نامه/رساله به کتابخانه مرکزی

مراحل آمادگی جهت دفاع دانشجویان ارشد و دکتری

شیوه نامه تحویل پایان نامه/ رساله به کتاب خانه مرکزی

راهنمای تدوین پایان نامه 

 

کارشناسی ارشد

شرایط پذیرش مقاله

فرم پرداخت کمک هزینه تایپ پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد

گواهی شرکت در جلسات دفاع


دکتری

فاصله زمانی بین جلسات پیش دفاع و دفاع نهایی