• کارکنان دانشکده

 

اطلاعات تماس اعضای دانشکده 

 

نام واحد

تلفن

داخلی

تلفن

مستقیم

ریاست

220

22223006

مسئول دفتر

219

22223006

معاون اداری- مالی

210

 

معاون آموزشی

208

 

معاون پژوهشی

274

 

امور عمومی

296

22224667

امور پژوهشی

206

 

امور مالی

227

22266616

امور اداری

233

22260057

دبیرخانه

212

26402629

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

رییس آموزش

271

22259000

کارشناس تعاون و رفاه اجتماعی

267

22260058

کارشناس مددکاری اجتماعی

281

 

کارشناس پژوهشگری اجتماعی

276

22260058

کارشناس ارشد و دکتری جامعه شناسی

300

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

257

22229383

سایت کامپیوتری

سایت کارشناسی

225

22260060

سایت کارشناسی ارشد

242

22260063

فصلنامه

فصلنامه علوم اجتماعی

216

22223009

فصلنامه رفاه و برنامه ریزی

214

22266617

 

سمعی و بصری

213

22224667

 

 

کتابخانه

مسئول کتابخانه

290

 

مسئول قسمت امانت

286

 

مسئول قسمت پایان نامه

 

22227616

مسئول قسمت فهرست نویسی

239

 

 

286

 

 

286

 

 

انتشارات

273

 

رزرو غذا

291

2227614

اساتید مدعو

255

22260059

شاهد و ایثارگر

202

 

نهاد رهبری

272

22907070

رستوران اساتید و کارمندان

288

 

رستوران دانشجویی

297

26402801

انتظامات برادران

298-299

 

انتظامات خواهران

293

 

دبیرخانه همایش ملی

228

26402630

حراست

265

22266618

اساتید بازنشسته

229

 

مشاوره

217

 

صندوق امام علی(ع)

304

22907373

انجمن رفاه

234