• مدیر گروه های دانشکده
نام و نام خانوادگی: اردشیر انتظاری

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی 

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه جامعه شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد زاهدی اصل

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت اجتماعی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مددکاری اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مسعود عالمی نیسی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی- توسعه

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

سرپرست گروه تعاون ورفاه اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی‌ خاکساری‌ رفسنجانی‌

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد تقی کرمی قهی

مدرک تحصیلی: دکترای فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مطالعات زنان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدسعید ذکائی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی - پژوهش اجتماعی 

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مطالعات فرهنگی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: احمد غیاثوند

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی 

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه جمعیت شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی جنادله

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی - توسعه 

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی اجتماعی جوانان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی