• معاونین دانشکده
نام و نام خانوادگی: محمد سعید ذکائی‌‌

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات فرهنگی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223006

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد تقی کرمی قهی

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات زنان

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223006

معاون اداري مالي،دانشجويي و فرهنگي دانشکده علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمود مشفق ‌

مدرک تحصیلی: دکترای پژوهشگری اجتماعی

ایمیل: m_moshfegh@yahoo.com

شماره تماس: 22223006

معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی