• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: علی اکبر تاج مزینانی

مدرک تحصیلی: دکترای تعاون و رفاه اجتماعی

ایمیل: atmazinani@yahoo.com

شماره تماس: 22223001

ریاست دانشکده