• تعریف رشته ها و هدف از تحصیل در هر رشته

اهداف اختصاصی گروه:

آماده سازی دانشجویان برای پذیرش مسئولیت حرفه ای به عنوان مددکار اجتماعی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

توسعه دانش و مهارتهای حرفه ای متناسب با شرایط حال و آینده

تسهیل نمودن رفاه و بهزیستی افراد و جوامع در سطوح ملی و جهانی

 بالابردن همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر گروه ها و بخش های علمی و حرفه ای در سطوح ملی و بین المللی

 انجام برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی که بر ارزش های مددکاری اجتماعی و دانش ها و مهارت های بین رشته ای تاکید دارد. که بطور خاص می توان به موارد زیر اشاره داشت:

تاکید بر ارتباطات حرفه ای متقابل و همراه با احترام و مشارکت بعنوان مولفه اصلی عمل مددکاری اجتماعی

تاکید بر برنامه ها، سیاست ها و عمل مبتنی بر توانمندسازی برای ارتقاء فرصت ها، منابع و ظرفیت های افراد

پیشگیری و کاهش مشکلات فردی، بین فردی و اجتماعی

 تلاش در راستای اصلاح شرایط به منظور توسعه انسانی و ارتقاء کیفیت زندگی

کمک به ارتقاء حقوق بشر و تحقق عدالت اجتماعی

برنامه آموزشی/ رشته مددکاری اجتماعی

بر اساس تایید و توافق بعمل آمدهفدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی (IFSW) و انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی (IASSW) در سال ۲۰۱۴ تعریف جهانی زیر در مورد مددکاری اجتماعی ارائه گردیده است. بر این اساس مددکاری اجتماعی رشته ای دانشگاهی و حرفه ای مبتنی بر عمل است که به تغییر و توسعه اجتماعی، انسجام اجتماعی، توانمند سازی و آزادی انسان کمک می کند. اصول عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت ها دارای  محوریت و مرکزیت در حرفه مددکاری اجتماعی می باشند. این حرفه با تکیه بر تئوری های مددکاری اجتماعی، تغییرات اجتماعی، دانش انسانی و بومی، از انسان ها و ساختارهای جامعه برای مواجه شدن با چالش های زندگی و ارتقاء بهزیستی و رفاه استفاده می کند.

گروه مددکاری اجتماعی در این برنامه قصد دارد تا با آموزش مددکاران اجتماعی وتعلیم و تربیت آنان،  متخصصان حرفه ای را برای نیل به تغییر و توسعه اجتماعی، انسجام اجتماعی و توانمند سازی افراد، گروه ها و جوامع پرورش دهد. برنامه ها و فعالیت های گروه متمرکز بر تلفیق تئوری و عمل در حرفه مددکاری اجتماعی می باشد