• اعضای هیئت علمی گروه

معرفی گروه

در حال حاضر گروه دارای دو برنامه/رشته آموزشی مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی می باشد. در رشته مددکاری اجتماعی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرفته می شود. در رشته مدیریت خدمات اجتماعی نیز تنها در دوره کارشناسی ارشد، دانشجو پذیرش می شود.

هم اکنون تعداد 306 دانشجو در مقاطع مختلف در این گروه مشغول به تحصیل هستند. که از این تعداد 202 نفر زن و 104 نفر مرد می باشند. از این تعداد 200  نفر در مقطع کارشناسی مددکاری اجتماعی، 50 نفر در مقطع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، 28 نفر در مقطع دکتری مددکاری اجتماعی و 28 نفر نیز در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات اجتماعی به تحصیل مشغولند.

رسالت گروه

 رسالت اصلی گروه تعلیم و تربیت و توسعه ظرفیت های افراد موثر در حرفه مددکاری اجتماعی می باشد بطوریکه فعالیت ها و کارهایشان در زمینه های علمی و تحقیقاتی بتواند به پیشرفت ارزش ها، دانش ها و مهارت های حرفه ای مددکاری اجتماعی کمک نماید و همچنین بتواند برنامه ها و سیاست هایی که رفاه و بهزیستی و ارتقاء حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی را در سطح محلی، ملی و جهانی تسهیل می کند، توسعه دهد.

هدف گروه

توسعه دانش و یادگیری در بالاترین سطح کیفی و کاربرد این دانش برای ارتقاء ظرفیت های فردی، روابط بین فردی و توسعه جامعه ای است.