• فصلنامه ها
International Journal of                 

"Society and Culture in the Muslim World"      


Director in charge :
Dr. Ali Akbar Taj Mazinani

Editor in chief : Prof. Mohammad Saeed Zokaei

Executive Manager : Dr.Mohammad Mahdi Khoei
                                                     E_Mail : scmw@atu.ac.ir

 

نام فصلنامه: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

حوزه تخصصی : مددکاری و رفاه اجتماعی

مدیر مسئول : حمیده عادلیان راسی

سردبیر : محمد زاهدی اصل

مدیر داخلی : الهام محمدی


پست الکترونیکی مجله :
rjsw@atu.ac.ir

 

نام فصلنامه: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

حوزه تخصصی : رفاه اجتماعی

مدیر مسئول : عزت اله سام آرام

سردبیر : جعفر هزارجریبی

مدیر داخلی : معصومه قاراخانی


پست الکترونیکی مجله :
qjsd@atu.ac.ir

 

نام فصلنامه: علوم اجتماعی

حوزه تخصصی : جامعه شناسی،مطالعات فرهنگی،مردم شناسی،جمعیت شناسی،تاریخ اجتماعی

مدیر مسئول : محمدسعید ذکائی

سردبیر : اردشیر انتظاری

مدیر داخلی : ابراهیم اخلاصی


پست الکترونیکی مجله :
qjss@atu.ac.ir

 

نام فصلنامه: برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

حوزه تخصصی : برنامه ریزی اجتماعی،برنامه ریزی شهری و منطقه ای،توسعه شهری و منطقه ای

مدیر مسئول : غلامرضا لطیفی

سردبیر : علی خاکساری

مدیر داخلی : میترا عظیمی


پست الکترونیکی مجله :
urdp@atu.ac.ir

 

نام فصلنامه: دانش های بومی ایران

حوزه تخصصی : دانش بومی،مردم شناسی

مدیر مسئول : محمدحسین پناهی

سردبیر : مرتضی فرهادی

مدیر داخلی :


پست الکترونیکی مجله :
qjik@atu.ac.ir