• آرشیو گالری تصاویر


اطلاعیه های پذیرش بدون آزمون؛

دانشگاه شهید باهنر کرمان (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشگاه صنعتی مالک اشتر(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه ملایر(مقطع دکتری)

دانشگاه مفید (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشگاه الزهرا(ع) ( مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشگاه علم و فرهنگ(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشگاه صنعتی شیراز(مقطع دکتری)

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه جیرفت(مقطع کارشناسی ارشد)

دانشگاه صنعتی اراک( مقطع کارشناسی ارشد)

موسسه آموزش عالی آپادانا( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه باهنر کرمان( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه جهرم ( مقطع کارشناسی ارشد ) 

دانشگاه صنعتی کرمانشاه ( مقطع کارشناسی ارشد ) 

دانشگاه بین المللی امام خمینی( مقطع دکتری )

موسسه آموزش عالی زند شیراز( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه حضرت معصومه( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه بجنورد( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه نیشابور( مقطع کارشناسی ارشد )

موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) ( مقطع کارشناسی ارشد )

موسسه آموزش عالی انرژی( مقطع کارشناسی ارشد )

موسسه آموزش عالی رشدیه( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه شهرکرد( مقطع دکتری )

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه شهید بهشتی( مقطع دکتری )

دانشگاه هنر اصفهان( مقطع کارشناسی ارشد و دکتری )

دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان( مقطع کارشناسی ارشد )

دانشگاه شیراز( مقطع دکتری )

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی( مقطع کارشناسی ارشد )

تاریخ درج خبر: 1399/02/17  -  ساعت درج خبر: ١٣:٣٠  -  شماره خبر: ١١٩٢٠  -  تعداد بازدید: 266


خروج