• آموزش


اطلاعیه پذیرش مهمان تابستان 99؛

دانشگاه محقق اردبیلی 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی اراک 

دانشگاه علم و صنعت 

دانشگاه گلستان

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه مراغه

دانشگاه تربیت دبیر رجائی

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه الزهرا

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه قم

دانشگاه ارومیه

دانشگاه بناب

دانشگاه چمران اهواز

دانشگاه کردستان

موسسه آموزش عالی غزالی

دانشگاه شاهرود 

 

تاریخ درج خبر: 1399/04/08  -  ساعت درج خبر: ١٤:٠٢  -  شماره خبر: ١٢٤٠٨  -  تعداد بازدید: 169


خروج