دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیفگروه آموزشيمقطعنام درستعداد کل واحدواحد عملینام استادزمان و مكان ارائهزمان و مكان امتحان
1برنامه ريزي اجتماعيمقطع دکتریروش هاي كمي و كيفي پيشرفته در شهرسازي2-جمعه پور محموددرس(ت): دو شنبه 14:00-15:45 مکان: كلاس 305[21305]امتحان(1401.03.29) ساعت : 08:30-10:30
2برنامه ريزي اجتماعيمقطع دکتریمطالعات تطبيقي نظريه هاي جديد شهرسازي2-خاكساري رفسنجاني عليدرس(ت): سه شنبه 15:00-16:45 مکان: كلاس 305[21305]امتحان(1401.04.04) ساعت : 10:30-12:30
3برنامه ريزي اجتماعيمقطع دکتریروش هاي پژوهش در مباحث ميان رشته اي2-لطيفي غلامرضادرس(ت): دو شنبه 08:00-09:45 مکان: كلاس 305[21305]امتحان(1401.04.07) ساعت : 08:30-10:30
4پژوهشگري اجتماعيمقطع دکتریجامعه شناسي دين2-شجاعي زند عليرضادرس(ت): سه شنبه 14:00-15:45امتحان(1401.04.08) ساعت : 10:30-12:30
5پژوهشگري اجتماعيمقطع دکتریجامعه شناسي معرفتي2-پناهي محمدحسيندرس(ت): دو شنبه 10:00-11:45 مکان: كلاس 301[21301]امتحان(1401.04.07) ساعت : 10:30-12:30
6پژوهشگري اجتماعيمقطع دکتریجامعه شناسي تغييرات2-شالچي سميهدرس(ت): شنبه 10:00-11:45 مکان: كلاس 301[21301]امتحان(1401.04.07) ساعت : 10:30-12:30
7پژوهشگري اجتماعيمقطع دکترینقد نظريه هاي معاصر جامعه شناسي2-انتظاري اردشيردرس(ت): شنبه 15:00-16:45امتحان(1401.03.29) ساعت : 08:30-10:30
8پژوهشگري اجتماعيمقطع دکتریتلفيق نظريه هاي جامعه شناسي (جامعه شناسي نظري)2-شالچي وحيددرس(ت): دو شنبه 10:00-11:45امتحان(1401.03.29) ساعت : 08:30-10:30
9پژوهشگري اجتماعيمقطع دکتریكاربرد روش هاي كمي و كيفي در تحقيقات اجتماعي2-غياثوند احمددرس(ت): دو شنبه 14:00-15:45 مکان: كلاس 307[21307]امتحان(1401.04.05) ساعت : 08:30-10:30
10تعاون ورفاه اجتماعيمقطع دکتریروش ها و فنون برنامه ريزي در رفاه اجتماعي2-تاج مزيناني علي اكبردرس(ت): سه شنبه 10:00-11:45 مکان: كلاس 303[21303]امتحان(1401.03.29) ساعت : 08:30-10:30
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹۳ مورد.