جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته جامعه شناسی فرهنگی

تاریخ : ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته جامعه شناسی فرهنگی

عنوان:  دیدگاه های جوانان در مورد عدالت در رسانه های اجتماعی و بازنمایی آن در سیاست های رسمی

استادان راهنما: دکتر اردشیر انتظاری - دکتر محمد سعید ذاکانی