• آیین نامه ها و بخشنامه ها

 

صدور کارت دانشجویی

تخلفات پژوهشی

فرم درخواست(کلی)

معرفی نامه کار تحقیقی

معرفی نامه کار تحقیق گروهی

اطلاعیه مفقود شدن  کارت دانشجویی


کارشناسی

شیوه نامه ارائه دروس معارف

دستورالعمل کارورزی مددکاری

 فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی

فرم درخواست معرفی به استاد


تحصیلات تکمیلی  (دکتری و کارشناسی ارشد)

نمونه فرم اطلاعات پایان نامه ایران داک برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آیین نامه نحو نگارش و تدوین پایان نامه ها و رساله ها

شیوه نامه نظارت بر پایین نامه ها/رساله های دانشجویی

ارائه تائیدیه ایران داک به تحصیلات تکمیلی

تصویب طرح پایان نامه

شیوه نامه ارائه پایان نامه/رساله به کتابخانه مرکزی

برگه تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مراحل تسویه حساب

مراحل آمادگی جهت دفاع دانشجویان ارشد و دکتری

فرم تعهد پروپزال

شیوه نامه تحویل پایان نامه/ رساله به کتاب خانه مرکزی

 


کارشناسی ارشد

شرایط پذیرش مقاله

فرم پرداخت کمک هزینه تایپ پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

مراحل تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد

 فرم مشحصات دانش آموخته

فرم تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی

گواهی تحویل پایان نامه

تاییدیه اصلاحات توسط استاد محترم داور

فرم درخواست تعیین داور پایان نامه کارشناسی ارشد


دکتری

فاصله زمانی بین جلسات پیش دفاع و دفاع نهایی

فرم درخواست تعیین داور پایان نامه دکتری

 


امور دانشجویی

فرم تعهدنامه محضری دریافت وام

فرم قرارداد کار دانشجویی - دانشکده

فرم قرارداد کار دانشجویی - معاونت دانشجویی