• مدیر گروه های دانشکده
نام و نام خانوادگی: عذرا جاراللهی

مدرک تحصیلی: دکترای پژوهشگری

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه جامعه شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: محمد زاهدی اصل

مدرک تحصیلی: دکترای مددکاری اجتماعی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مددکاری اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: مسعود عالمی نیسی

مدرک تحصیلی: دکترای جامعه شناسی- توسعه

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

سرپرست گروه تعاون ورفاه اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: علی‌ خاکساری‌ رفسنجانی‌

مدرک تحصیلی: دکترای برنامه ریزی اجتماعی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: محمد تقی کرمی قهی

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات زنان

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مطالعات زنان

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: محمدسعید ذکائی

مدرک تحصیلی: دکترای مطالعات فرهنگی

ایمیل: @atu.ac.ir

شماره تماس: 22223001

مدیر گروه مطالعات فرهنگی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی