• معرفی گروه ها

 اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی بر حسب مرتبه علمی و تعداد اعضاء

گروه آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

استادیار

پژوهشی

مربی

جمع

برنامه ریزی اجتماعی

1

3

1

0

1

6

پژوهشگری اجتماعی

2

3

9

0

0

14

تعاون و رفاه اجتماعی

2

1

4

0

0

7

مددکاری اجتماعی

1

1

5

0

0

7

مطالعات زنان

0

0

3

0

0

3

مطالعات فرهنگی

2

1

2

0

0

5

جمع

8

9

22

0

1

40

 

 

گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی در مقاطع تحصیلی مختلف

 

گروه آموزشی مجری رشته ها

 

رشته تحصیلی-گرایش

 

مقطع

 

برنامه ریزی اجتماعی

علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

پژوهشگری اجتماعی

 

علوم اجتماعی-پژوهشگری اجتماعی

 

علوم اجتماعی-جامعه شناسی

جامعه شناسی

علوم اجتماعی-جمعیت شناسی

کارشناسی

 

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی ارشد

تعاون و رفاه اجتماعی

علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی

و

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

کارشناسی

کارشناسی  ارشد

مطالعات  فرهنگی

علوم اجتماعی-مطالعات فرهنگی

کارشناسی ارشد

مطالعات زنان

مطالعات زنان-زنان دز خانواده

کارشناسی ارشد

 

 شرح رشته ها و گرایش های تحصیلی در مقاطع مختلف و معرفی برنامه های درسی هر رشته.

در مقطع کارشناسی دروس به چهار گروه درس عمومی،دروس اصلی،دروس تخصصی و دروس اختیاری تقسیم می شوند.با توجه به اینکه کلیه دانشچویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی به منظور فراغت از تحصیل ملزم به گذراندن دروس عمومی هستند،بنابراین از تکرار این دروس برای هر رشته امتناع شده است و صرفا در ابتدای معرفی هر دانشکده اشاره ای به لیست این دروس می شود.

دروس عمومی برای کلیه رشته ها و گرایش های تحصیلی 21 واحد به شرح جدول زیر است:

سرفصل دروس عمومی کلیه رشته ها و گرایش های تحصیلی دوره کارشناسی

 

دروس عمومی

تعداد واحد

معارف اسلامی(1)

2

معارف اسلامی(2)

2

اخلاق و تربیت اسلامی

2

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

تاریخ اسلام

2

متون اسلامی(آموزش زبان عربی)

2

فارسی

3

زبان خارجی

3

تربیت بدنی(1)

1

تربیت بدنی(2)

1

جمعیت و تنظیم خانواده

1

جمع

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی رشته علوم اجتماعی با سه گرایش

برنامه ریزی اجتماعی،پژوهشگری اجتماعی،تعاون و رفاه اجتماعی

هدف از تاسیس این رشته،تربیت متخصصان متعهد که پاسخ گوی نیاز خدمات مختلف آموزشی،پژوهشی و خدماتی(تعاونی،فرهنگی،اداری و اجتماعی)در سطح وسیع جامعه باشند،است.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان این رشته  در شاخه های گوناگون آن به طور خلاصه عبارت است از:

گرایش برنامه ریزی اجتماعی .فارغ التحصیلان این گرایش می توانند به عنوان متخصص برنامه ریز در کلیه سازمان هایی که به متخصصان برنامه ریزی اعم از شهری،منطقه ای و روستایی نیاز دارند به خصوص در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشغول به کار شوند.

گرایش پژوهشگری اجتماعی.فارغ التحصیلان این گرایش می توانند به عنوان محقق و پژوهشگر در فعالیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه توسعه تحقیقات به کار اشتغال ورزند.

گرایش تعاون و رفاه اجتماعی.فارغ التحصیلان ای نگرایش می توانند به عنوان تعاونگر در بخش تعاونی کشور که بر طبق قانون اساسی یکی از سه بخش اقتصاد ایران را تشکیل می دهند مشغول  به کار شوند.

برنامه آموزشی کارشناسی رشته علوم اجتماعی باگرایش برنامه ریزی اجتماعی شامل 136 واحد به این شرح است:

دروس عمومی     21 واحد

دروس پایه          25 واحد

دروس اصلی       40واحد

دروس تخصصی   34واحد

دروس اختیاری     16واحد

جمع: 136 واحد