اخبار

اخبار و رویدادها

سیاست‌گذاری حمایت‌های اجتماعی و فقرزدایی

گزارش پنل پنجم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

سیاست­ گذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی

گزارش پنل نهم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

سیاست گذاری اشتغال

گزارش پنل ششم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

سیاست گذاری آسیب های اجتماعی

گزارش پنل دهم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

سیاست ­گذاری بهداشت و سلامت

گزارش پنل هفتم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران

سخنرانی ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی

متن سخنان جناب آقای دکتر مزینانی در مراسم افتتاحیه همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی

تب دانشگاه علامه

دسترسی