اخبار

اخبار و رویدادها

زمان­بندی حذف و اضافه

مقطع کارشنـاسی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه

کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول ۹۷ -۹۶

برگزاری دوره های مهارت افزایی

توسط مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه

برگزاری دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی)

توسط مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه

تب دانشگاه علامه

دسترسی