• آموزش


اعطای بورس از طرف دولت مجارستان

بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تکمیلی ( ترجیحاً دکتری ) رشته های مختلف تحصیلی برای سال تحصیلی 2018-2017 در کشور مجارستان اعلام آمادگی نموده است. دانشجویان و مربیان واجد شرایط دانشگاه می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه اعلام شده به نشانی www.stipendiumhungaricum.hu   اقدام نمایند.

متقاضیان لازم است پس از ثبت نام ، فرم شماره 1 را از معاونت پژوهشی دریافت و تکمیل نموده و از طریق پست الکترونیکی bdiri@saorg.ir ، مراتب راحداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  15 اسفند 95 برابر با 5 مارچ 2017  به دبیرخانه بورس آن اداره کل ارسال نمایند.

 بدیهی است پس از پایان مهلت هیچ گونه درخواستی مورد پذیرش وزارت متبوع قرار نخواهد گرفت. شایان ذکر است این ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه بوده و نتیجه ارزیابی و تایید نهایی ثبت‌نام‌کنندگان ، متعاقباً از سوی وزارت علوم به دانشگاه اعلام خواهد شد

تاریخ درج خبر: 1395/12/02  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٢  -  شماره خبر: ٢٧٣٨  -  تعداد بازدید: 930


خروج