• خبر روز


آﮔﻬﯽ پذیرش داﻧﺸﺠﻮي دکتری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن

 

  داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین ناﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره 237200/21 مورخ 16/12/93  آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ 13/10/93 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصیلی 98-97 ، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول ، بدون شركت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮي دکتري ﻣﯽ پذیرد.

فایل یک

فایل دو

فایل سه

فایل چهار

فایل پنج

تاریخ درج خبر: 1396/11/30  -  ساعت درج خبر: ١٤:١٧  -  شماره خبر: ٥٥٤٩  -  تعداد بازدید: 380


خروج