• خبر روز


پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد سهمیه استعداد درخشان

1396/11/16

دانشگاه تبریز

 دانشگاه تبریز دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون و با استفاده از سهمیه استعداد درخشان برای سال تحصیلی 98-97 می پذیرد. اطلاعات بیشتر در فایل پیوست درج شده است.

فایل پیوستبازدید: 109خروج