• خبر روز


برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم

1396/10/23

کلیه مقاطع تحصیلی

 

برنامه زمان بندی انتخاب واحد، حذف و اضافه نیمسال دوم سـال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی درفایل پیوست درج شده است.بازدید: 183خروج