• خبر روز


اطلاعیه فرصت مطالعـاتی در کشور چین

  موسـسه تکنولوژي پیشـرفته شن زن فرصت هاي مطالعـاتی در اختیـار دانشــجویان و پژوهشــگران خـارجی قرار می دهــد.

اطلاعات بیشتر در فایل پیوست و  وب سایت این موسسه موجود است.

تاریخ درج خبر: 1396/10/20  -  ساعت درج خبر: ٠٨:١٢  -  شماره خبر: ٥٢١٢  -  تعداد بازدید: 470


خروج