• خبر روز


اطلاعیه فرصت مطالعـاتی در کشور چین

1396/10/20

موسـسه تکنولوژي پیشـرفته شن زن

  موسـسه تکنولوژي پیشـرفته شن زن فرصت هاي مطالعـاتی در اختیـار دانشــجویان و پژوهشــگران خـارجی قرار می دهــد.

اطلاعات بیشتر در فایل پیوست و  وب سایت این موسسه موجود است.بازدید: 170خروج