• خبر روز


معرفی دانشجویان فعال در حوزه پژوهش

 

پیرو اعلام معاونت پژوهشی دانشگاه مبنی بر معرفی دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و برمبنای عملکرد یکساله منتهی به مهرماه 1396 (از 1/7/1395 تا 31/6/1396)، از متقاضیان دعوت می شود آثار خود را به همراه فرم مربوطه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 17  آبان به امور پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.

فایل یک

فایل دو

فایل سه

فایل چهار

تاریخ درج خبر: 1396/08/12  -  ساعت درج خبر: ٢٢:٤٠  -  شماره خبر: ٤٥٧٦  -  تعداد بازدید: 390


خروج